Het schoolreglement is een document dat de wederzijdse rechten en plichten regelt van ouders en kinderen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bevat een aantal wettelijke bepalingen aangevuld met een school specifieke reglementering en het
pedagogisch project van de school.
Onderstaande documenten vormen een onlosmakelijk geheel.
De inschrijving van uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Dit gebeurt na voorleggen op de schoolraad en wijzigingen treden telkens in werking op 1 september van het
volgend schooljaar.

Schoolreglement 23-24
Contact en bijdrageregeling 23-24