hv1-10
hv1-3
hv1-5
hv1-7
hv1-8
hv1-9

Het schoolreglement is een document dat de wederzijdse rechten en plichten regelt van ouders en kinderen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bevat een aantal wettelijke bepalingen en een schoolspecifieke reglementering.

 

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

 

In het eerste deel vindt u het pedagogisch project. Het pedagogisch project (ook opvoedingsproject genoemd) beschrijft de uitgangspunten van de school en wat ze met de kinderen wil bereiken. Daarbij behoort ook de bijlage 'De engagementsverklaring van het katholiek onderwijs'.

 

In het tweede deel vindt u het eigenlijk reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring van de ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

 

Het derde deel bevat de contactgegevens en de bijdrageregeling. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen.

 

Het vierde deel is een infobundel met onderwijsregelgeving. Dit deel maakt ook geen deel uit van het schoolreglement, maar geeft aanvullende informatie vanuit de regelgeving i.v.m. items uit het eigenlijk schoolreglement.

 

De inschrijving van uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het derde deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd. Die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

 

20200901 schoolreglement deel 0 welkom
20200901 schoolreglement deel 1.1 pedagogisch project
20200901 schoolreglement deel 1.2 engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
20200901 schoolreglement deel 2 eigenlijk schoolreglement
20210901 schoolreglement deel 3 contactgegevens en bijdrageregeling
20200901 schoolreglement deel 4 infobrochure onderwijsregelgeving